Themabijeenkomst

We organiseren elk jaar een aantal interessante themabijeenkomsten. Hierbij kiezen we voor relevante en actuele onderwerpen die we toespitsen op de praktijk. De kwaliteit van de sprekers ligt al jarenlang op een hoog niveau en elk jaar gaan we graag de uitdaging met elkaar aan dit niveau te behouden.

We sluiten steevast af met een informele netwerkborrel. Deze opzet blijkt steeds weer een succesformule. We zien je dan ook graag op één van onze bijeenkomsten! Deze worden overigens steeds in een ander deel van Nederland georganiseerd zodat we de reistijd ‘delen’.

Aansprakelijkheid overheidswerkgevers voor dienstongevallen en beroepsziekten

Geacht lid van de Vereniging Ambtenaar & Recht,

Het bestuur van de Vereniging Ambtenaar & Recht nodigt u graag uit voor de themabijeenkomst op dinsdag 26 maart 2024 met als thema ‘Aansprakelijkheid overheidswerkgevers voor dienstongevallen en beroepsziekten’. De themabijeenkomst zal plaatsvinden te Leiden.

De inhoudelijke bijeenkomst zal vooraf worden gegaan door de algemene jaarlijkse ledenvergadering (ALV). Daarvoor is een agenda bijgevoegd. De stukken zijn hier te vinden.


Het programma ziet er als volgt uit:

14:00 uur Algemene ledenvergadering en binnenloop

14:15 uur Opening bijeenkomst door de voorzitter

14:30 uur Aansprakelijkheid werkgevers: positie ambtenaar versterkt?

Wout van Veen is advocaat bij Wout van Veen Advocaten te Utrecht. Tijdens deze plenaire sessie bespreekt hij de actuele ontwikkelingen rond werkgeversaansprakelijkheid, bezien vanuit werknemersperspectief.

15:00 uur Werkgeversaansprakelijkheid: het civielrechtelijke en bestuursrechtelijke doolhof.

Jan Blanken is advocaat en partner bij Capra Advocaten. In deze plenaire sessie gaat hij in op de vele toetsingsnormen waarmee overheidswerkgevers rekening moeten houden bij aansprakelijkstellingen. Bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen rond PTSS en andere psychische aandoeningen (buitensporigheidscriterium).

15:30 uur Zieke defensiemedewerkers ten gevolge van Chroom-6 houdende materialen.

Guus Heerma van Voss is onder andere hoogleraar Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht te Leiden en voorzitter van de commissie Uitkeringsregeling Chroom-6 Defensie. In deze plenaire sessie zal hij onder meer het rapport van de commissie bespreken, getiteld ‘Begrensde ruimhartigheid’.

16:00 uur pauze

16:15 uur Paneldiscussie onder leiding van Barend Barentsen, hoogleraar Sociaal Recht te Leiden.

16:45 uur Borrel
Bereikbaarheid:
De bijeenkomst zal plaatsvinden bij Scheltema Leiden.
Adres: Marktsteeg 1 te (2312 CS) Leiden).
Deze locatie ligt op slechts 9 minuten lopen van Station Leiden CS.

Komt u met de auto, dan kunt u parkeren bij Parkeergarage Lammermarkt, Lammermarkt 20P te (2312 CW) Leiden.

Aanmelden en opleidingspunten NOvA:
Vanzelfsprekend hopen wij van harte dat u aanwezig zult zijn. Meldt u – onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer – aan in antwoord op deze e-mail. Voor leden/advocaten is van belang dat deelname aan de bijeenkomst kan bijdragen aan de verplichte permanente educatie en aldus opleidingspunten kan opleveren. In verband daarmee wordt een presentielijst met aanvangstijd, eindtijd en naam en handtekening van de deelnemende advocaat bijgehouden.

Vrijheid van meningsuiting

Mag een ambtenaar in een tijdschrift betwijfelen of beleid van zijn werkgever moreel wel door de beugel kan? Kan een ambtenaar een politieke mening geven op Twitter? Overschrijdt een ambtenaar grenzen als hij een spotprent op de koelkast in de kantine plakt?

De Vereniging Ambtenaar & Recht organiseerde over deze én meer kwesties op 13 juni 2023 van 14:00 - 17:30 een themabijeenkomst, met als thema ‘vrijheid van meningsuiting’.

Programma

De inhoudelijke bijeenkomst werd vooraf gegaan door de jaarlijkse Algemene vergadering (ALV). Daarvoor is een agenda bijgevoegd. De stukken zijn hier te vinden.

Het programma zag er als volgt uit:

14:00 uur Algemene ledenvergadering en binnenloop

14:15 uur Opening bijeenkomst

14:30 uur Vrijheid van meningsuiting in de arbeidsverhouding

Inge de Laat is advocaat bij Rutgers & Posch. Tijdens deze plenaire sessie bespreekt zij de actuele ontwikkelingen in de Nederlandse en Europese jurisprudentie over vrijheid van meningsuiting in de arbeidsrelatie.

15:15 uur Ethiek en vrijheid van meningsuiting

Jelte de Kock is ethicus en werkzaam als Expert Integriteit bij de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van de Politie. In deze plenaire sessie gaat hij in op een aantal ethische perspectieven om de vrijheid van meningsuiting te benaderen en koppelt hij dit aan onderdelen van de politiepraktijk.

16:00 uur pauze

16:15 uur Keuze uit twee sessies:

Keuzesessie 1: Rol en taak van de AGFA bij de vrijheid van meningsuiting bij de politie

Pauline de Casparis is lid van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA), de commissie die advies uitbrengt voordat een werkgever in de sector Politie een disciplinaire straf oplegt vanwege het gebruik door een ambtenaar van de vrijheid van meningsuiting. Pauline neemt je mee in de recente adviezen over de vrijheid van meningsuiting bij de politie, met een bijzondere aandacht voor WhatsApp-groepen.


Keuzesessie 2: De invloed van vrijheid van meningsuiting op ontslag

Berend-Bram Heinen is arbeidsrecht- en cassatieadvocaat bij Pels Rijcken. Berend-Bram bespreekt de invloed van de vrijheid van meningsuiting op het ontslagstelsel: wanneer is een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting toelaatbaar en wat betekent dit voor ontslag?


17:15 uur Borrel

De werkingssfeerperikelen van de cao na de Wnra

Op 23 november 2021 van 15:00 tot 16:30 heeft de online najaarsbijeenkomst plaatsgevonden, met als thema ‘De werkingssfeerperikelen van de cao na de Wnra’.
Het programma zag er als volgt uit:

15:00-15:05: Welkomstwoord door Liesbeth Gerretsen

15:05-15:25: Inleiding thema door Edwin IJspelder

15:20-16:00: Presentatie Esther Koot-Van der Putte

16:00-16:30: Presentatie Niels Jansen

Esther is eigenaar van Cao-recht Advies en Opleiding in Haarlem (www.cao-recht.nl). Niels is sinds 2012 als docent en onderzoeker verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, afdeling arbeidsrecht van de UVA. Daarvoor is hij ruim acht jaar als advocaat werkzaam geweest.

Sinds 1 januari 2020 is op de arbeidsvoorwaardenvorming in de publieke sectoren het cao-recht van toepassing. Dat heeft niet alleen belangrijke wijziging gebracht met betrekking tot de binding aan rechtspositieregelingen (die thans gewoon cao's heten), maar heeft ook wijziging gebracht in bijvoorbeeld het juridisch kader ten aanzien van de totstandkoming van de cao zelf. Het cao-recht bevat op zichzelf geen meerderheidsvereiste en stelt niet of nauwelijks eisen aan vakbonden en dat roept voor overheidswerkgevers onder meer de vraag op of zij het overleg in de huidige vorm moeten voortzetten. Stemt de samenstelling van het collectief overleg nog tot tevredenheid of is er reden daarin wijziging te brengen en welke rol speelt de opstelling, representativiteit en machtspositie van de reguliere overlegpartners daarin? Een ander onderwerp dat opkomt of aan relevantie gaat toenemen, is de afbakening van de werkingssfeer van de cao. Hoe bepaal je die werkingssfeer en welke mechanismen worden in de markt gebruikt om dat te doen en om cao's op elkaar af te stemmen (denk aan het gebruik van het zogenoemde hoofdzakelijkheidsvereiste en allerhande voorrangsclausules) en is het eigenlijk problematisch dat cao's overlappen. Esther en Niels bespreken deze en samenhangende vragen tijdens de aankomende bijeenkomst.

Integriteit

Op 20 april 2021 van 14:00 tot 15:00 vindt de voorjaarbijeenkomst plaats, met als thema 'integriteit'.

Gezien de huidige maatregelen met betrekking tot covid-19 is het helaas nog steeds niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. De bijeenkomst zal daarom wederom digitaal via Zoom plaatsvinden.

Het programma ziet er als volgt uit:

Is integriteit bij de civiele rechter in goede handen?

Marion van den Brekel is secretaris van de Vereniging Ambtenaar & Recht en advocaat-partner bij Van den Brekel advocaten te Rotterdam.

Deze maand verschijnt er van haar hand een jurisprudentieoverzicht van de Wnra-rechtspraak van de civiele rechter op het gebied van integriteit in het tijdschrift ArbeidsRecht. Marion van den Brekel zal ingaan op een aantal van deze uitspraken en die vergelijken met uitspraken van de bestuursrechter. Zij komt tot de voorlopige en voorzichtige conclusie dat integriteit ook bij de civiele rechter in goede handen lijkt te zijn.

De onschuldpresumptie in ambtenarenrechtelijke integriteitszaken

De heer mr. drs. M.P. (Marien) Korevaar is als salary partner verbonden aan Capra Advocaten.

Onlangs heeft de heer Korevaar enkele publicaties gewijd aan de nieuwe jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, betrekking hebbend op ambtenarenrechtelijke integriteitszaken en een strafrechtelijke vrijspraak of sepot in het licht van de zogenaamde 'onschuldpresumptie'. Nog niet zolang geleden heeft de Centrale Raad van Beroep zijn koers op dit punt gewijzigd, waarmee overheidswerkgevers rekening dienen te houden. De heer Korevaar zal nader ingaan op de consequenties daarvan in het bestuursrechtelijke ambtenarenrecht en daarnaast aandacht besteden aan gelijksoortige problemen in het nieuwe publieke arbeidsrecht aan de hand van een jurisprudentievergelijking.

U kunt zich tot en met 18 april 2021 aanmelden via verenigingambtenaarenrecht@pelsrijcken.nl (onder vermelding van uw lidnummer).
Na aanmelding ontvangt u een link om deel te nemen aan de bijeenkomst. Deelname is gratis.
U kunt zich via dit adres ook opgeven als lid. Lidmaatschap kost €30 per jaar.

Voorgaande bijeenkomsten

Donderdag 11 februari 2021 van 14.00 uur tot 18.30 uur

  • 1 locatie
  • 5 podia
  • 16 subsessions
  • 32+ sprekers
#LabourLaw United: juist nu…
Nooit eerder is het arbeidsrecht als rots in de branding zo op de proef gesteld als in het Covid-19-jaar 2020. Hoewel nog niet zeker is of de tsunami inmiddels definitief aan kracht heeft verloren en zelfs gevreesd wordt voor een derde Britse en/of Zuid-Afrikaanse golf, laat het Corona-virus op ernstige wijze reeds zien dat de Deltawerken van de arbeidsmarkt op veel terreinen ernstige lekkages en overstromingen vertonen. Juist in het verkiezingsjaar waarin de arbeidsmarkt, keuzes van marktwerking, overheidsregulatie, insluiting en uitsluiting centraal staan, bundelen VAAN-VvA-VJAA-VA&R-Levenbach de krachten om met ‘LabourLaw United – (Wetboek van) Werk na de crisis?!’ het jaar goed in te luiden.

#Ik haat online seminars…
In het ‘nieuwe normaal’ organiseren wij een digitaal congres dat elke Zoom-Skype-Team-Slack-#ikhaatonlineseminars-sessie doet verbleken. Uw ticket naar dit congres opent de deuren van ‘DeFabrique’ te Maarssen… alleen dit keer volledig digitaal nagebouwd. Van virtuele ontmoetingsplekken, plenaire sessies, 16 subsessies en plenty of interactie verenigt het arbeidsrecht zich in een afsluitend debat over de toekomst van werk.

Wilt u meer informatie of deelnemen aan het congres, ga dan naar de website van LabourLaw United.

Varia rondom werk en Covid 19

Op 3 november 2020 vindt de najaarsbijeenkomst plaats, met als thema ‘Varia rondom werk en Covid 19’.

Gezien de maatregelen met betrekking tot covid-19 is het helaas niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. De bijeenkomst zal daarom digitaal via Zoom plaatsvinden.

Het programma ziet er als volgt uit:

Covid 19 en de A-grond


De heer mr. J. Meijer, manager Arbeids- en Ontslagrecht op de landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV.

De corona crisis heeft grote impact op de economie en werkgelegenheid. Wat ziet het UWV gebeuren?

Covid 19 en thuis werken


Mevrouw dr. H. Pluut, universitair hoofddocent bij de afdeling bedrijfswetenschappen van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Door de Covid -19 pandemie zijn grote groepen mensen verplicht gaan thuiswerken. Wat zijn de gevolgen van thuiswerken voor het welzijn van medewerkers? Ervaren zij nadelen en zo ja, welke? Zijn er ook voordelen aan thuiswerken?

Covid 19 en de toekomst van werk


Mevrouw mr. dr. J.H. Bennaars, universitair docent bij de afdeling Sociaal Recht van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De Commissie regulering van werk heeft zich bezig gehouden met de toekomst van werken (Commissie Borstlap). Covid-19 werpt een nieuw licht op arbeidsverhoudingen. Wat betekent de huidige situatie voor de arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt? Alleen crisis of wellicht ook kansen?


U kunt zich tot en met 1 november 2020 aanmelden via verenigingambtenaarenrecht@pelsrijcken.nl (onder vermelding van uw lidnummer).
Na aanmelding ontvangt u een link om deel te nemen aan de bijeenkomst. Deelname is gratis.
U kunt zich via dit adres ook opgeven als lid. Lidmaatschap kost €30 per jaar.Presentaties

Mevrouw dr. H. Pluut - Covid 19 en thuis werken.pptx

Mevrouw mr. dr. J.H. Bennaars - Regulering van werk in tijden van COVID

De bezwarenprocedure: kind of badwater?

Hoe nuttig is de bezwarenprocedure, bezien vanuit de praktijk? Is de afschaffing een gemis of niet?

Partners