De vereniging

De Vereniging Ambtenaar & Recht is opgericht op 8 december 2009. Zij vormt een ontmoetingspunt voor hen die in verschillende hoedanigheden met de theorie en praktijk van het ambtenarenrecht in ruime zin te maken hebben. De vereniging stelt zich ten doel om een platform te zijn voor een ieder (zowel juristen als niet juristen) die zich op enigerlei wijze bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector. Volgens de Statuten is het doel van de vereniging het vergaren en overdragen van kennis en het bevorderen van het ambtenarenrecht in brede zin, alsmede het opbouwen en bevorderen van een netwerk van personen die zicht bezighouden met de beoefening van of betrokken zijn bij het ambtenarenrecht. Dat doel tracht de vereniging te bereiken door ondermeer het al dan niet in samenwerking met anderen organiseren van studiedagen, symposia en andere bijeenkomsten, het (doen) uitbrengen van publicaties en de instandhouding van een website respectievelijk door opinievorming. Een ieder die het doel van de vereniging ondersteunt kan lid worden.

In het bestuur van de vereniging zijn de rechterlijke macht, de advocatuur, de wetenschap, de vakorganisaties, de werkgeversorganisaties en de overheidswerkgevers vertegenwoordigd.

De vereniging organiseert een aantal discussiebijeenkomsten per jaar. Daarbij worden inleidingen gehouden over actuele ontwikkelingen of problemen in het ambtenarenrecht. Er wordt naar gestreefd de inleidingen te publiceren in een artikel of in de vorm van een uitgave van de vereniging. De eerste uitgave is gepubliceerd naar aanleiding van de voorjaarsbijeenkomst 2012 en is getiteld 'Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren'.

De contributie bedraagt € 30,00 per kalenderjaar.

Voor studenten geldt een verlaagd lidmaatschapstarief van € 15,00 per kalenderjaar.