Deze website wordt op onderdelen niet meer bijgehouden; er wordt een nieuwe website ontwikkeld.

Welkom

De Vereniging Ambtenaar & Recht is op 8 december 2009 opgericht. De vereniging stelt zich ten doel om een platform te zijn voor een ieder (zowel juristen als niet juristen) die zich op enigerlei wijze bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector. Volgens de Statuten is het doel van de vereniging o.m. het vergaren en overdragen van kennis en het bevorderen van het ambtenarenrecht in brede zin. Een ieder die het doel van de vereniging ondersteunt kan lid worden.

Voorjaarsbijeenkomst 2 april 2019 in Utrecht

Op dinsdag 2 april 2019 is de voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar & Recht over het thema ‘Inactiviteit en postactiviteit' (pensioen en ontslaguitkering)

Na de opening door de voorzitter spreekt mevrouw drs. C.M. Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter Pensioenfonds ABP over ‘Een toekomst bestendig pensioen’. Een toekomst bestendig pensioen, dat bouw je samen op, is persoonlijk en flexibel. Waaraan werkt ABP zelf in het belang van zijn deelnemers en wat is nodig en wenselijk in de modernisering van het pensioenstelsel?

Om 14.30 uur spreekt de heer prof. dr. G.J. Vonk, hoogleraar sociaal zekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen ‘Sociale zekerheid; quo vadis?’In zijn bijdrage gaat Gijsbert Vonk in op de hervormingstrends in de sociale zekerheid. Bij werknemersverzekeringen is sprake van meer voorwaardelijkheid en strengere sancties. De volksverzekeringen worden bedreigd met een verslechtering van voorzieningenniveau. Voor de gemeentelijke sociale zekerheid zijn de vrijheidsgraden toegenomen maar garanties voor de burger verzwakt. Deze veranderingen hebben vooral gevolgen voor mensen met kwetsbare inkomensposities. Zo manifesteert de kloof die in de samenleving zichtbaar wordt, zich ook in het stelsel van de sociale zekerheid. Inkomensafhankelijke toeslagen moeten deze effecten weer pareren. Maar wat kan nog meer worden gedaan om de universele bodem van het stelsel te versterken?

Na een korte pauze bestaat de keuze een van de drie workshops bij te wonen:

1. mevrouw mr E.W. Gerretsen, jurist bij de directie Ambtenaar en Organisatie, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Pensioen, ministerie van Binnenlandse Zaken ‘Pensioen voor dummies’ Is pensioen voor u ook abracadabra? Heeft u het gevoel dat de ouderen van nu uw ‘pot’ opmaken? Maakt u zich zorgen over uw pensioen omdat u geen idee heeft of het echt ‘wel goed geregeld is’? En wilt u een beetje feeling krijgen bij de ‘toekomst pensioendiscussie’? Doe dan vooral mee met deze interactieve workshop.

2. mevrouw mr P.R.M. Berends-Schellens, advocaat bij Capra advocaten ‘De WIA en het weerbarstige ziektetraject' Aan de hand van casuïstiek, uitspraken en stellingen worden dilemma's besproken waarmee werkgevers en werknemers in het ziektetraject worden geconfronteerd. Daarbij komen natuurlijk ook de rol van de bedrijfsarts, die van de ingeschakelde deskundige en de positie van het UWV aan de orde.

3. de heer mr dr J.H. Ermers, Jurist bij het Juridisch kenniscentrum UWV ‘Rechten en plichten van de overheidswerknemer bij werkloosheid De overheidswerknemer heeft een bijzondere positie in de WW. De overheidswerkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie; tegelijk is controle hierop bij UWV belegd. De grens tussen begeleiden en activeren is in de praktijk moeilijk te trekken. Dat roept vragen op als: moeten werknemers zich tegenover de werkgever verantwoorden over hun sollicitatie-activiteiten ? Welke gegevens moet en mag UWV aan de werkgever verstrekken?Nadere info volgt